22 dec

Terug- en vooruitblik

We doen onze terugblik op 2020 tekort als het alleen maar over corona zou gaan, hoe ingrijpend en veelbetekenend het ook is (geweest), ook voor De Compagnons. Er deden zich in het (bijna) afgelopen jaar gelukkig ook andere noemenswaardige ontwikkelingen voor. Een aantal daarvan blijft in 2021 zeker op de agenda staan.

Laten we in deze terug- en vooruitblik beginnen bij het begin, in januari van 2020, toen corona nog ver weg was. In een Brainstormbijeenkomst in het Rozenpaviljoen van Winschoten kwamen leden van De Compagnons bijeen, samen met bestuurders en beslissers uit overheid en onderwijs.

Aanleiding was het 10-jarig bestaan van De Compagnons en de koers die gevaren moest worden, Dat werd snel duidelijk: inzetten op jeugd en jongeren. Dat hebben we in 2020 gedaan, ondanks de corona-beperkingen die sinds maart vele fysieke ontmoetingen in de weg hebben gestaan.

Ondernemersacademie

In de eerste plaats is de Ondernemersacademie Oost-Groningen op volle toeren doorgegaan. Aan het einde van het vorige seizoen (2019-2020) zijn tijdens een slotbijeenkomst alle deelnemende studenten gecertificeerd. In het theatercafé van De Klinker waren 30 direct betrokkenen (zoals coaches en workshopleiders) er getuige van en via een livestream konden vele anderen het ook meemaken.

Ondertussen is het nieuwe seizoen (2020-2021) ook alweer volop bezig. Opnieuw zijn de studenten van Noorderpoort zeer gemotiveerd, leergierig en ondernemend. Creatief spelen ze in op deelname aan de workshops en bijeenkomsten, die veelal via ‘digitale verbindingen’ tot stand (moeten) komen. De samenwerking met coaches en workshopbegeleiders verloopt niettemin goed.

Expeditie Toptalent

Een ander aansprekend project is Expeditie Toptalent. Onder deze noemer werken De Compagnons samen met Noorderpoort, de Ondernemersacademie, de Studievereniging Linkit van de Hanzehogeschool, de Innovatiehub Oost Groningen en de Gebiedscoöperatie Zuid Oost Groningen. Doel is studenten van VMBO, MBO en HBO tijdens interactieve Dagarrangementen kennis te laten maken met de bedrijven in de regio, en omgekeerd.

Vanwege de corona-beperkingen hebben we de arrangementen nog niet mogen organiseren zoals we dat voor ogen hebben. Wel is ondertussen achter de schermen hard doorgewerkt aan zowel een aansprekend inhoudelijk programma als het indienen van een aantal subsidieverzoeken, om in 2021 minimaal acht ‘Expedities’ te kunnen financieren en organiseren.

Verder wordt, in nauwe samenwerking met studenten van Noorderpoort en projectleider business at school Erik Delger, gewerkt aan een digitaal platform om vraag en aanbod (van studenten en bedrijven) bij elkaar te brengen. Zodra het weer kan en mag, wordt Expeditie Toptalent gestart. Studenten van Noorderpoort zullen filmregistraties maken van deze ontmoetingen, zodat het een groter publiek bereikt.

Wisselingen van de wacht

Verder heeft zich binnen De Compagnons een aantal wisselingen van de wacht voorgedaan. In het bestuur hebben we afscheid genomen van een aantal personen, die zich jarenlang hebben ingespannen voor onze ledenorganisatie. Daarom is ook hier nogmaals een woord van dank op zijn plaats, aan Geert Nuus, Cor Zijderveld, Hiltje Kamminga en Hilde van Ree.

Als nieuwe penningmeester hebben we Matthijs Siemons begroet en als nieuw bestuurslid Bert Jan Bruning. Gelukkig blijft ook Rob Heilijgers zijdelings betrokken, gezien zijn rol als projectleider van de Ondernemersacademie. Na tien jaar projectleider van De Compagnons te zijn geweest, heeft Rob in april van dit jaar het stokje overgedragen aan Gert Klooster.

Uitkomst vragenlijst

Via een vragenlijst hebben we aan het einde van het bewogen jaar onze leden vragen gesteld over nut en noodzaak van en aanbevelingen voor De Compagnons. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat (blijven) inzetten op de Ondernemersacademie en Expeditie Toptalent als zeer waardevol wordt gezien.

Tegelijk is ook aangegeven dat de zichtbaarheid van De Compagnons een aandachtspunt is. Ook daarom is te hopen dat in 2021 gauw weer inspirerende (netwerk)bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Dergelijke ontmoetingen zijn en blijven immers dé aangewezen manier om het onderlinge contact te versterken en hét vertrekpunt om de zichtbaarheid en het belang van De Compagnons te vergroten.

Tot slot

Rest ons uiteraard onze leden en andere betrokkenen hele fijne feestdagen toe te wensen en vooral veel gezondheid en goeds in 2021. Hoewel we afgelopen jaar hebben geleerd langs welke digitale wegen het allemaal kan, hopen we een ieder ook weer gauw persoonlijk te kunnen zien en spreken.

Boudewijn Rosman                                                                                       Gert Klooster

Voorzitter                                                                                                      Projectleider

07 apr

Gert Klooster volgt Rob Heilijgers op als projectleider van De Compagnons

Beste Compagnons van Zuid en Oost Groningen,

Laat ik beginnen met u allen veel gezondheid toe te wensen en de hoop uit te spreken dat het u ook zakelijk goed zal blijven gaan. In tijden van Corona staan veel beroepsgroepen onder hoge druk en is de toekomst voor ons allen moeilijk te voorspellen.

Het is goed om te zien dat we als samenleving adequaat reageren op alle opgelegde maatregelen, ook al doen die soms pijn. Tegelijkertijd zien we een toenemend gevoel van saamhorigheid opbloeien. We moeten nu pas op de plaats maken om straks weer veilig en gezond verder te kunnen bouwen aan onze toekomst.

Ook als Compagnons staan wij voor deze uitdaging.
In de afgelopen maanden hebben dan ook niet stil gezeten maar zijn we hard bezig geweest met een nieuwe samenstelling van het bestuur.

In opvolging van Cor Zijderveld ben ik als nieuwe voorzitter reeds geïnstalleerd en door projectleider Rob Heijligers ingewerkt in de projecten die in de afgelopen jaren zijn opgezet.

Dank
Ik zal mijzelf op een later tijdstip wat uitgebreider aan u voorstellen omdat ik u graag eerst wil voorstellen aan onze nieuwe projectleider Gert Klooster.

Voordat ik dat doe wil eerst Rob Heilijgers heel erg bedanken voor alle positieve energie die hij in de afgelopen jaren in De Compagnons heeft gestopt.

Tien jaar geleden heeft Rob samen met Ab Meijerman, indertijd nog burgemeester van Veendam, de eerste aanzet gegeven om de potentie van onze regio te versterken en krachtig te profileren.
Met behulp van Marketing Groningen en Europese en gemeentelijke financiële steun van LEADER heeft dit geresulteerd in stichting De Compagnons van Zuid en Oost Groningen.

In die tien jaar zijn er mooie projecten opgezet waar Rob met hart en ziel aan heeft meegewerkt zoals: “Oost-Groningen – Hier kun je kansen benutten”, “CultuurWerkt”, de “Trots op Oost-Groningen” campagne en het onderwijsproject “Ondernemersacademie Oost-Groningen”.
Rob zal ons gelukkig niet helemaal verlaten want hij blijft betrokken bij de projectleiding van de Ondernemersacademie Oost-Groningen. De werkzaamheden van Rob zijn inmiddels overgedragen aan onze nieuwe projectleider Gert Klooster.

Opvolger

Gert Klooster (1964) is geboren en getogen in de regio en heeft er ook in allerlei verschillende hoedanigheden gewerkt. Zo was hij 12 jaar journalist, 5 jaar zelfstandig ondernemer en 8 jaar communicatieadviseur voor zowel enkele gemeenten in Oost-Groningen als voor de Veiligheidsregio Groningen.

Sinds 2018 werkt hij bij BVNG (Bureau Voor Noordelijke Gemeenten); momenteel als strategisch adviseur. Gert heeft 18 jaar in Scheemda en 6 jaar in Winschoten gewoond. Sinds 2010 is hij woonachtig in Eelde.

Als freelance dagvoorzitter en presentator is hij ook regelmatig actief, ook in Zuid en Oost Groningen. Hij leidde er onder meer drukbezochte brainstormsessies, inspraakbijeenkomsten en een symposium in het Winschoter Rosarium waarbij ook Koningin Maxima te gast was.

Verder is hij bij zijn activiteiten als schoolbestuurder, netwerker en talentbegeleider van sporters en studenten regelmatig in aanraking gekomen met Zuid en Oost-Groningen.

Gert is dus goed thuis in de wereld van overheid, ondernemen en onderwijs. Hij beschouwt zijn nieuwe taak als projectleider van De Compagnons als een mooie uitdaging.

En hij wil graag in deze rol samenwerken met sleutelspelers in de regio die hem zo na aan het hart ligt.

Ik kijk uit naar de samenwerking met Gert en ik zal samen met hem en het bestuur, vol trots, blijven werken aan de versterking van onze regio.

Met vriendelijke groeten,

Boudewijn Rosman
Voorzitter De Compagnons